top
Zobrazit všechny kategorie

Zpracování kovů

SNOW

Ekologický superabsorbent

SNOW je velmi lehký, inertní a amorfní absorbující prášek na bázi silikátu hliníku; Je účinný v absorbování jakýchkoliv rozlitých tekutin a polotekutin.

PROČ
Je objektivně obtížné vysvětlit významné absorbční vlastnosti pomocí jednoduchých termínů, protože žádné technické nebo empirické popisy produktu nejsou schopny přiměřeně vyjádřit rychlost, účinnost a kompletnost působení tohoto produktu.
SNOW vykazuje mnoho různých vlastností a z hlediska jednoduchosti vyjádření je můžeme rozdělit do tří kategorií:
Praktické přednosti, přednosti týkající se Ekologie/Bezpečnosti užití a nakonec Ekonomické přínosy.
Praktické přínosy:

 1. SNOW je nespecifický a proto absorbuje jakoukoliv tekutinu, kapalnou nebo polokapalnou látku z libovolného povrchu téměř bez výjimky. Absorbuje všechny organické, anorganické, syntetické a přirozené tekutiny (kyseliny, louhy, oleje, laky, jedy atd.).Jediné dvě látky, které neabsorbuje jsou rtuť a kyselina fluorovodíková.
 2. Produkt opouzdří absorbovanou tekutinu a zachytí ji uvnitř části prášku, Tento projev je znám jako „křemíkové opouzdření“.  V našem absorbujícím produktu je tato charakteristika výrazně posílena strukturou částic, která může být přirovnána smotku ovčí vlny: dutá, retikulární a absorbující struktura, která opouzdří, zachytí a dále neuvolní absorbovanou látku. V případě konvenčních granulovaných produktů absorbentů se kapalina naváže na povrch zrn a částic (opláští je), ale nezachytí se. Tento typ komplexu „absorbent –tekutina“ není stabilní a tekutina se obvykle vrací zpět do původního stavu.
 3. SNOW vysušuje kapalné úniky . Celkový konečným efektem je úplně suchý povrch. I když je materiál podkladu pórovitý, odstraní se veškerá kapalina. Viskózní substance, jako jsou laky nebo hydraulické oleje, jsou doslova odčerpány z podlahy, která zůstává perfektně suchá. Obvykle, když se použije na absorbci SNOW, není žádné další omývání podlahy potřebné.
 4. Absorbce je rychlá: celá procedura použití SNOW zřídka vyžaduje dobu delší než 60 sekund.


Ekologické /Bezpečnostní kvality

 1. SNOW je inertní, jinými slovy nebude reagovat s žádnou z látek, kterou absorbuje. Každý ze zachycených produktů je jednoduše zadržen v částici produktu SNOW. Toto je obzvlášť vynikající vlastnost, když vezmeme do úvahy, že normální granulované absorbční materiály obvykle reagují s absorbovanými látkami. Například jíly a sepiolity jsou rozpouštěny kyselinami, piliny bobtnají v přítomnosti vodných látek a uvolňují tanin a v přítomnosti pryskyřic oba tyto materiály koagulují do kompaktní hmoty (ve skutečnosti pryskyřice zachytí sorbent nikoliv naopak)
 2. SNOW je amorfní a jako inertní materiál nemá žádné škodlivé účinky na životní prostředí, nevyžaduje žádný speciální postup ohledně likvidace. Z tohoto pohledu může být porovnáván s pískem nebo s jinými takovými látkami. Všechny produkty organického původu (piliny, rašelina, celulóza atd.) mají konkrétní potřeby likvidace podle sorbovaných látek, což celý proces komplikuje.
 3. SNOW je nehořlavý: nehoří, ani se nespaluje za jakýchkoliv okolností.
 4. SNOW je zcela neškodný pro životní prostředí: nepoškozuje prostředí ani když je v kontaktu se zeminou, vodou v řekách, jezerech a se vzduchem. Nevyvolává žádný patologický stav u lidí ani u živočichů (možnost silikózy) . Neobsahuje bakteriální kmeny a nepřitahuje hmyz. Nevytváří formu potravy pro mikroorganismy nebo živočichy ve vyšším potravinovém řetězci. Pokud by došlo k havarijnímu polknutí, postačuje vypít trochu vody pro usnadnění pasážování přes zažívací trakt.


Ekonomické přínosy

 1. SNOW je lehký: litr jeho objemu váží 250 gramů (specifická váha 0,25). To představuje významný přínos v průběhu likvidace, pro kterou se náklady určují podle celkového množství likvidovaného materiálu (sorbentu + kapaliny).
 2. Produkt poskytuje vynikající sorbční schopnosti, od trojnásobku do desetinásobku své vlastní hmotnosti. 80 gramů SNOW absorbuje 250 gramů laku nebo 600 gramů uhlovodíkového rozpouštědla. To znamená, že stejně jako úspory z důvodu lehké vlastní váhy, nabízí se úspory dané jeho vysokou schopností sorbce. Při použití normálního sepiolitu je na sorbování 250 g laku potřeba použít 500 gramů sorbentu a 750 gramů pro sorbování 600 gramů uhlovodíkového rozpouštědla. SNOW má tedy sorbci 5 až 15 krát vyšší ve srovnání s běžnými sorbenty.
 3. Může být použit opakovaně dokud není jeho dutá konstrukce zcela saturována. Dřevěné piliny, rašelina, sepiolit a další produkty musí být odstraňovány a nahrazovány ihned, jakmile jsou vystaveny vlhkosti, protože ztrácí svoji účinnost. Domníváme se, že jsme uvedli postačující množství důvodů pro použití SNOW, ale ten nejpřesvědčivější průkaz je: SNOW vidět působit.


JAK
SNOW působí opouzdřením a proto je nutné, aby se s ním zacházelo způsobem, který vede k požadovanému účinku. Nasypte určité množství produktu na zem tak, aby se vytvořila hranička sorbentu kolem rozlité tekutiny. Můžete použít produkt v nadbytku, protože se dá použít opakovaně až do úplného vyčerpání kapacity.
Použijte kartáč s tuhými štětinami, zatlačte prášek směrem do rozlité látky a kruhovým pohybem pod nepatrným tlakem vmíchejte prášek do látky. Po skončení operace, pokud není SNOW úplně saturován (to je jednoduše viditelné, protože , když se dosáhne saturace, redukuje se objem prášku charakteristickým způsobem), může být sesbírán a uložen k pozdějšímu, opakovanému použití.
Pomocí prášku lze rovněž likvidovat staré skvrny od olejů nebo znečištění s využitím následující techniky: zvlhčete starou skvrnu oleje postřikem 30% roztoku STEAM 100 nebo Thor 91 a nechejte působit po dobu 10 – 20 minut , udržujte místo vlhké pomocí dolévání roztoku. Poté pokryjte skvrny produktem SNOW, dobře prášek vmíchejte do louže a ponechejte působit nejméně po dobu 10 minut. Po této době všechno odstraňte kruhovým pohybem koštěte. Skvrna se rozpustí detergentem a je kompletně sorbována práškovým sorbentem.
POZNÁMKA: Nelze použít na Rtuť, kterou nelze zapouzdřit, ani na kyselinu fluorovodíkovou, která interaguje s materiálem za tvorby toxických plynů.

KDE
Průmyslový sektor obecně
Kdekoliv , kde je potřeba likvidovat úniky kapalin libovolného typu

BALENÍ

Kód v ýro bk uDodávaná mno žstvíBalení
218.0045 kg pytel o objemu asi 30 litrů1 pytel
218.005Tuba 5000 mlKarton 8 kusů

Technický list SNOW